аналіз регуляторного впливу

Аналіз

регуляторного впливу проекту рішення Великокрупільської сільської ради «Про встановлення місцевих податків та зборів на території Великокрупільської  сільської ради на 2019 рік»

 

 

 

 

 

 

Цей аналіз регуляторного впливу (надалі – Аналіз) розроблено на виконання та з дотриманням вимог Закону України  «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.03 р. № 1160-ІV та з урахуванням Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04 р. №308.

Аналіз визначає правові та організаційні засади реалізації проекту рішення «Про встановлення місцевих податків та зборів  на території Великокрупільської сільської ради на 2019 рік» на території  сільської ради.

1. Визначення проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання

Відповідно до норм Податкового кодексу України сільські ради в межах своїх повноважень приймають рішення про встановлення місцевих податків . Цим Кодексом визначено, що до місцевих податків належить податок на нерухоме майно, який складається з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; транспортного податку;     плати за землю   і його встановлення                                                                                                        для органів місцевого самоврядування є обов’язковими.

Податковим кодексом України зобов’язано органи місцевого самоврядування забезпечити прийняття рішень та їх офіційне оприлюднення щодо встановлення місцевих податків  до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується їх застосування.

Основними групами, на які проблема справляє вплив:

  1. громадяни;
  2. суб’єкти господарювання, в тому числі суб’єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності.

Зазначена проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів або чинних регуляторних актів тому, що встановлення місцевих податків  можливе шляхом прийняття відповідного рішення Великокрупільської  сільської ради «Про встановлення місцевих податків та зборів  на території Великокрупільської сільської ради на 2019 рік» на території  сільської ради.

Прийняття рішення з даного питання необхідно для прозорого та ефективного встановлення місцевих податків, збільшення надходжень до сільського бюджету, здійснення необхідного контролю за своєчасністю та повнотою проведення платежів.

2. Визначення цілей державного регулювання

Основними цілями прийняття пропонованого регуляторного акту є:
– визначення вичерпного переліку податків , що мають справлятися на території  Великокрупільської  сільської ради;
– встановлення відносин, що виникають у сфері справляння місцевих податків і зборів ;
– встановлення розмірів ставок місцевих податків і зборів в межах визначених Податковим кодексом України;
– збільшення надходжень до сільського бюджету за рахунок встановлених місцевих податків і зборів;
– здійснення планування та прогнозування надходжень від місцевих податків  при формуванні сільського бюджету.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

Альтернативи щодо вирішення даної проблеми немає, оскільки відповідно до Податкового кодексу України органи місцевого самоврядування самостійно встановлюють і визначають порядок сплати місцевих податків та зборів відповідно до переліку і в межах установлених граничних розмірів ставок.

Відповідно до п. 10.2, 10.3 Подактового кодексу України місцеві ради обов’язково установлюють єдиний податок та податок на майно (в частині транспортного податку та плати за землю). Місцеві ради в межах повноважень, визначених цим Кодексом, вирішують питання відповідно до вимог цього Кодексу щодо встановлення податку на майно (в частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки) та встановлення збору за місця для паркування транспортних засобів, туристичного збору.

У разі не встановлення рішеннями органів місцевого самоврядування місцевих податків і зборів, такі податки і збори сплачуються платниками у порядку, встановленому Кодексом та за мінімальними ставками та без застосування відповідних коефіцієнтів, а це в свою чергу спричинить втрати дохідної частини бюджету.

4. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Оскільки альтернативні способи досягнення цілей відсутні, відсутня можливість вибору найбільш оптимального альтернативного способу.

5. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Даним регуляторним актом передбачається встановити на території сільської ради наступні податки і збори: єдиний податок, податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, транспортний податок, акцизний податок, земельний податок, орендна плату за землю. Затвердити порядок сплати встановлених місцевих податків та зборів та установити ці податки.

До цього регуляторного акту протягом місяця з дня оприлюднення будуть прийматися пропозиції щодо змісту від усіх зацікавлених осіб, після чого він буде винесений на затвердження   сесії сільської ради.

Запропонований спосіб відповідає принципу державної регуляторної політики, а саме: доцільність, адекватність, ефективність, збалансованість, передбачуваність, принципу прозорості та врахування громадської думки та пропозицій суб’єктів підприємницької діяльності.

6. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акту та оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акту.

Прийняття цього регуляторного акту забезпечить належне справляння місцевих податків та надходження зазначених платежів до бюджету  в прогнозованих обсягах.

Перешкоди щодо можливого впровадження цього регуляторного акту та виконання його вимог відсутні.

7. Очікувані результати від  прийняття регуляторного акту. Аналіз вигод та витрат.

Дія зазначеного регуляторного акту поширюється на суб’єктів господарюванняфізичних осіб – підприємців, юридичних осіб, органи місцевого самоврядування, територіальну громаду.

Для визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акту, які виникають у різних груп суб’єктів, на яких поширюється дія цього акту, наведена таблиця аналізу вигод та витрат

 

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Для

територіальної

громади

Збільшення надходжень до селищного бюджету, своєчасна виплата заробітної плати в бюджетній сфері, здійснення робіт по благоустрою

Відсутні

Для 

суб’єктів господарювання, фізичних

осіб-підприємців

та юридичних осіб

можливість впливу на визначення розмірів ставок податків  під час обговорення до їх затвердження сільською радою, визначення чітких розмірів податків та механізмів їх сплати

Сплата податків та зборів за ставками,

що будуть затверджені

сільською радою

Для органу

 місцевого самоврядування

Своєчасне та в повному обсязі наповнення  сільського бюджету

Відсутні

 

8. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Зазначений проект нормативно-правового акту є загальнообов’язковим до застосування на території Великокрупільської сільської ради та діє протягом 2019 року. В разі внесення змін до Податкового кодексу України в частині справляння місцевих податків  відповідні зміни будуть внесені до цього регуляторного акту.

 

9. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Для визначення результативності цього регуляторного акту пропонується встановити такі загальні показники:
– динаміка кількості платників (в розрізі місцевих податків);
– обсяги надходжень відповідних місцевих податків.

10.Заходи, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності регуляторного акта

Результативність регуляторного акту буде відстежуватись бухгалтером сільської ради шляхом здійснення аналізу надходжень до бюджету сільської ради затверджених податків і зборів відповідно до даних казначейської та фіскальної служб.

Базове відстеження результативності даного регуляторного акта буде здійснено після набрання чинності цим регуляторним актом, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження.

Повторне відстеження планується провести через рік після набуття чинності регуляторного  акта.

Періодичне відстеження планується проводити один раз на три роки, починаючи від дня закінчення заходів щодо повторного відстеження результативності регуляторного акта.

Аналіз регуляторного впливу підготовлено постійною комісією сільської ради з питань планування бюджету, фінансів та соціального розвитку села.

Голова постійної комісії:                ___________               А.В.Глотов

 

 

 

 

 

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

регуляторного впливу проекту рішення Великокрупільської сільської ради “Про встановлення місцевих податків   та зборів на території Великокрупільської сільської ради  на 2019 рік»

Постійною  комісією сільської ради з питань  планування бюджету, фінансів та соціального розвитку села,  відповідно до вимог ст.34 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», вивчивши проект регуляторного акту – проект рішення Великокрупільської сільської ради  «Про встановлення місцевих податків та зборів  на території Великокрупільської сільської ради на 2019 рік» та аналіз даного регуляторного акту встановлено наступне: 

 

1. Проект регуляторного акта – рішення Великокрупільської сільської ради     «Про встановлення місцевих податків   та зборів на території Великокрупільської сільської ради  на 2019 рік»,   відповідає принципам державної регуляторної політики,  визначеними у ст. 4 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», зокрема:

 

 

Принцип державної регуляторної політики

яким чином забезпечено дотримання принципу під час розробки проекту регуляторного акту

доцільність – обґрунтована

 

Дотримання принципу доцільності забезпечено шляхом  визначення та аналізу проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом прийняття регуляторного акту та  надана оцінка важливості  проблеми, яка ним вирішується

адекватність – обгрунтована

Дотримання принципу адекватності забезпечено шляхом становлення регуляторним актом адекватних ставок  земельного податку,  на території Великокрупільської сільської ради, що відповідають рівню соціально – економічного розвитку села та запровадження яких відповідає вимозі у вирішенні існуючої проблеми.

ефективність – обгрунтована

Дотримання принципу ефектності забезпечено шляхом запровадження регулювання, що дозволить отримати максимально можливі позитивні результати за рахунок мінімально необхідних витрат ресурсів фізичних та юридичних осіб, органу місцевого самоврядування та мешканців с.Великий Крупіль та Малий Крупіль.

 збалансованість - дотримано

Дотримання принципу збалансованості забезпечено шляхом розробки проекту регуляторного акта, який забезпечує баланс інтересів юридичних, фізичних осіб, громадян та держави.       1)юридичним особам - право здійснювати господарську діяльність на території сільської ради;

2)мешканцям села - покращення рівня життя та соціального забезпечення населення на основі створення сприятливих  умов для розвитку населеного пункту;          

  3)сільській раді -  отримання надходжень від сплати земельного податку ,на розвиток території сільської ради.

передбачуваність - дотримано

Дотримання принципу передбачуваності

 забезпечено шляхом дотримання норм

 державного законодавства у сфері регуляторної

 діяльності та  своєчасного внесення змін до

 плану регуляторної діяльності сільської ради

 щодо внесення до нього проекту регуляторного

 акту – рішення Новосільської сільської ради та

 внесення проекту регуляторного акта – рішення

 сільської ради «Про встановлення місцевих

 податків   та зборів на території

 Великокрупільської сільської ради  на

2019 рік

 

 

 

 

ВИСНОВОК:За результатами експертизи проект регуляторного акту - рішення Великокрупільської сільської ради ”Про встановлення місцеви податків   та зборів на території Великокрупільської сільської ради  на 2019 рік   відповідає вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», може бути винесений на розгляд сільської ради та реалізація в дію якого надасть можливість:

 

 

 - для Великокрупільської сільської ради – забезпечити приведення у відповідність до вимог чинного законодавства нормативних актів сільської ради щодо встановлення ставок земельного податку на території сіл Великий Крупіль та Малий Крупіль, створення позитивного іміджу влади та забезпечення інтересів територіальної громади села;

 - для органів державної податкової служби та платників податків і зборів – застосовування у роботі нормативних актів сільської ради з питань оподаткування, які відповідають вимогам чинного законодавства.

 

Голова постійної комісії

з питань планування бюджету, фінансів

та соціального розвитку села                                                   А.В.Глотов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНАЛІЗ ВПЛИВУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА

до проекту рішення виконавчого комітету Великокрупільської сільської ради Київської області «Про затвердження  благодійного внеску на утримання кладовищ »

 

     Цей аналіз регуляторного впливу (надалі Аналіз) розроблено на виконання та з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності»  від 11.09.03р. №1160-IV та з урахуванням Методики проведеня аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої Постановою КМ України від 11.03.04р. № 308. Аналіз визначає правові та організаційні засади реалізації проекту рішення виконкому Великокрупільської сільської ради Київської області «Про затвердження Правил поховання в селах Великий Крупіль та Малий Крупіль Великокрупільської сільської ради Згурівського району Київської області», як регуляторного акта.

 

    1. Визначення проблеми

     Приведення порядку функціонування та утримання кладовищ на території Великокрупільської сільської ради і поліпшення якості ритуального обслуговування населення відповідно до вимог Закону України «Про поховання та похоронну справу».

    Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання відносин у галузі поховання.

    Покриття дефіциту бюджетних коштів на створення і експлуатацію об’єктів, призначених для поховання, утримання, збереження  і охорону місць поховань на сільських кладовищах, їх благоустрій.

    Наводячи вищезазначене , виникає негайна потреба розробити та затвердити нормативно-правовий акт, який би дозволив встановити порядок надходження коштів до сільського бюджету та порядок їх використання.

 

2. Цілі державного регулювання:

Метою цього регулювання є:

- забезпечення належного функціонування та утримання кладовищ на території Великокрупільської сільської ради;

- забезпечення належного рівня ритуального обслуговування населення;

- забезпечення належного ставлення до тіла (останків) померлого;

- забезпечення права громадян на захоронення їхнього тіла відповідно до їх волевиявлення, якщо таке є;

- створення та експлуатація об’єктів, призначених для поховання, утримання і збереження місць поховання сільських кладовищ;

- організація і проведення поховань померлих або загиблих;

- залучення благодійних внесків для створення і експлуатації об’єктів, призначених для поховань, утримання, збереження і охорону місць поховань на кладовищах сільської ради, їх благоустрій;

- збільшення надходження коштів до сільського бюджету дозволить утримувати об’єкти поховань в належному стані.

 

3. Визначення альтернативних способів досягнення цілей

1-й спосіб - збереження існуючого стану. Дана альтернатива є неприпустимою у зв’язку з тим, що цілей правового регулювання не буде досягнуто.

2-й спосіб – залучення благодійних внесків необхідних для створення і експлуатації об’єктів, призначених для поховання, утримання, збереження і охорони місць поховань на кладовищах сільської ради, їх благоустрій.

 

4. Механізми і заходи, які забезпечать розв’язання проблеми:

- у проекті запропоновано для обговорення з громадськістю сіл порядок функціонування та утримання кладовищ Великокрупільської сільської ради;

- загальний порядок функціонування та утримання кладовищ визначено Законом України «Про поховання та похоронну справу»;

- благодійні внески вносяться на спеціальний рахунок сільської ради і використовуються згідно Положення про благодійні внески для створення і експлуатації об’єктів, призначених для поховання, утримання, збереження і охорону місць поховань на кладовищах сільської ради, їх благоустрій.

- прийняття даного рішення зумовить належне функціонування та утримання  сільських кладовищ ;

- після набуття рішенням чинності, довести його через офіційний сайт сільської ради.

 

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта:

- прийняття рішення « Про « забезпечить зростання надходжень до сільського бюджету та дозволить утримувати об’єкти в належному стані.

 

6. Очікувані результати прийняття регуляторного акта, очікувані витрати та вигоди

Даний регуляторний акт стосується функціонування та утримання кладовищ на території Великокрупільської сільської ради. Проект рішення передбачає залучення благодійних внесків для створення і експлуатації об’єктів, призначених для поховання, утримання, збереження і охорону місць поховань.

Аналіз вигод та витрат :

 

вигоди

витрати

Орган місцевого самоврядування

Збільшення надходжень до місцевого бюджету, належне функціонування та утримання сільських  кладовищ .

Не передбачено додаткових витрат

Суб’єкти господарювання

можливість проводити роботи по благоустрою кладовищ

згідно положення про

Громада

покращення благоустрою кладовищ

згідно Положення Про

 

7. Обгрунтування строку чинності регуляторного акта:

- строк дії регуляторного акта необмежено та залежить від зміни в законодавстві із зазначеного питання.

 

8. Показники результативності регуляторного акта:

-збільшення надходжень до сільського бюджету;

- стан утримання кладовищ;

- належне функціонування кладовищ.

 

9. Визначення заходів по відстеженню результативності впливу регуляторного в разі його прийняття:

- відстеження ефективності реалізації регуляторного акта планується здійснювати за допомогою аналізу показників результативності регуляторного акта та аналізу статистичних даних;

Відстеження результативності регуляторного акта:

- базове відстеження – до набрання актом чинності;

- повторне відстеження – через рік з дати набрання актом чинності;

-періодичні відстеження результативності регуляторного акта здійснюються раз на кожні три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

 

 

 

                   Сільський голова                                    Н.І.Козловець

 

 

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

регуляторного впливу проекту рішення Великокрупільської сільської ради Про затвердження  благодійного внеску на утримання кладовищ»

Постійною  комісією сільської ради з питань  планування бюджету, фінансів та соціального розвитку села,  відповідно до вимог ст.34 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», вивчивши проект регуляторного акту – проект рішення Великокрупільської сільської ради  «Про затвердження благодійного внеску на утримання кладовищ» та аналіз даного регуляторного акту встановлено наступне: 

 

1. Проект регуляторного акта – рішення Великокрупільської сільської ради     «Про затвердження благодійного внеску на утримання кладовищ»,   відповідає принципам державної регуляторної політики,  визначеними у ст. 4 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», зокрема:

Принцип державної регуляторної політики

яким чином забезпечено дотримання принципу під час розробки проекту регуляторного акту

доцільність – обґрунтована

 

Дотримання принципу доцільності забезпечено шляхом  визначення та аналізу проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом прийняття регуляторного акту та  надана оцінка важливості  проблеми, яка ним вирішується

адекватність – обгрунтована

Дотримання принципу адекватності забезпечено шляхом становлення регуляторним актом адекватних ставок  земельного податку,  на території Великокрупільської сільської ради, що відповідають рівню соціально – економічного розвитку села та запровадження яких відповідає вимозі у вирішенні існуючої проблеми.

ефективність – обгрунтована

Дотримання принципу ефектності забезпечено шляхом запровадження регулювання, що дозволить отримати максимально можливі позитивні результати за рахунок мінімально необхідних витрат ресурсів фізичних та юридичних осіб, органу місцевого самоврядування та мешканців с.Великий Крупіль та Малий Крупіль.

 збалансованість - дотримано

Дотримання принципу збалансованості забезпечено шляхом розробки проекту регуляторного акта, який забезпечує баланс інтересів юридичних, фізичних осіб, громадян та держави.       1)юридичним особам - право здійснювати господарську діяльність на території сільської ради;

2)мешканцям села - покращення рівня життя та соціального забезпечення населення на основі створення сприятливих  умов для розвитку населеного пункту;          

  3)сільській раді -  отримання надходжень від сплати земельного податку ,на розвиток території сільської ради.

передбачуваність - дотримано

Дотримання принципу передбачуваності

 забезпечено шляхом дотримання норм

 державного законодавства у сфері регуляторної

 діяльності та  своєчасного внесення змін до

 плану регуляторної діяльності сільської ради

 щодо внесення до нього проекту регуляторного

 акту – рішення Новосільської сільської ради та

 внесення проекту регуляторного акта – рішення

 сільської ради «Про встановлення місцевих

 податків   та зборів на території

 Великокрупільської сільської ради  на

2019 рік

 

 

ВИСНОВОК:За результатами експертизи проект регуляторного акту - рішення Великокрупільської сільської ради ”Про затвердження  благодійного внеску на утримання кладовищ   відповідає вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», може бути винесений на розгляд сільської ради та реалізація в дію якого надасть можливість:

 

 

 - для Великокрупільської сільської ради – забезпечити приведення у відповідність до вимог чинного законодавства нормативних актів сільської ради щодо встановлення ставок земельного податку на території сіл Великий Крупіль та Малий Крупіль, створення позитивного іміджу влади та забезпечення інтересів територіальної громади села;

 - для органів державної податкової служби та платників податків і зборів – застосовування у роботі нормативних актів сільської ради з питань оподаткування, які відповідають вимогам чинного законодавства.

 

Голова постійної комісії

з питань планування бюджету, фінансів

та соціального розвитку села                                                   А.В.Глотов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Логін: *

Пароль: *